ឧបករណ៍ស្វែងរកជួរឡាស៊ែរ 1064nm

ឧបករណ៍ស្វែងរកជួរឡាស៊ែរ 1064nm

  • ឧបករណ៍ស្វែងរកជួរឡាស៊ែរ 1064nm-80

    ឧបករណ៍ស្វែងរកជួរឡាស៊ែរ 1064nm-80

    ថាមពលខ្ពស់ diode បូមឡាស៊ែររដ្ឋរឹង Q-switched ទាំងអស់នៅ 1064nm មានលក្ខណៈពិសេសនៃថាមពលជីពចរតែមួយខ្ពស់ រយៈពេលជីពចរខ្លី និងថាមពលកំពូលខ្ពស់ ដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងជួរឡាស៊ែរ ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និងដូច្នេះនៅលើ។