ចលនាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ដែលមិនត្រជាក់ រលកវែង (1280)

ចលនាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ដែលមិនត្រជាក់ រលកវែង (1280)

  • ចលនាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ដែលមិនត្រជាក់ រលកវែង (1280)

    ចលនាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ដែលមិនត្រជាក់ រលកវែង (1280)

    1280×1024 uncooled core infrared components ដោយប្រើក្បួនដោះស្រាយរូបភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីធានាថាស្នូលមានដំណើរការរូបភាពល្អនៅក្នុងបរិស្ថានផ្សេងៗ ជាមួយនឹងលទ្ធផល analog output និង cameralink digital video output អាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងអ្នកស្វែងរក យានយន្ត កន្លែងមើលឃើញ និងឱកាសផ្សេងទៀត